Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Kur'an'ın Bir Kısmı "Masaldır" diyen Kanal 24'ün İlahiyat Prf'si: Mustafa ÖZTÜRK

Yayınlanma Manşet

İhsan Şenocak Hocaefendi | İsrail ordusuna konuşan bir haham, “Kur’an en büyük düşmanımızdır. O, Müslümanların elinde olduğu müddetçe onlarla anlaşmamız nasıl mümkün olabilir ki?” demişti. Geçen asrın başlarında Libya’yı işgale hazırlanan İtalyan askerleri de marş söylerken, “Lanetli bir topluluğu yok etmek, Kur’an’ı ortadan kaldırmak için gidiyoruz.” diyordu. Fransızlar, Cezayir’de sert bir direnişle karşılaşınca, “Müslümanlar Kur’an okumaya devam ettikleri müddetçe onlara karşı nihai bir zafer kazanamayız.” diyerek Kur’an-ı Kerim’i hedef göstermişti.

İngilizler askerlerine Mısır’ı işgal gerekçesini üç kelimede şöyle özetlemişti: “Kur’an’ı Kabe’yi ve Ezher’i yok etmek.” (bk Enver el-Cündî, el-Hanceru’l-Mesmûm, s. 29). Yakın tarihte kaç işgal, kaç katliam haçlı ruhunu tahrik eden bu cümlelerle başladı.

"Allah Ademi Kendi Sûretinde Yaratmıştır" Rivâyeti Hakkında

Yayınlanma Manşet

Ebubekir Sifil HocaEfendi

"Allah Ademi Kendi Sûretinde Yaratmıştır"(1) Rivâyeti Hakkında

“Bu ümmetin alimleri, ‘Allah Teâlâ, adem’i Rahman’ın sûretinde, biçiminde yaratmıştır’ demeyi inkâr etmemişlerdir, Selef ve bu ümmetin alimleri bunu yanlış görmemişler, ben diyorum ki; ‘tam aksine bu ümmetin alimleri Allah Teâlâ’nın adem’i Rahman’ın sûretinde yarattığını söyleme konusunda ittifâk etmişler’ derim. Bazı alimler bu rivayetin sahîh olmadığı konusunda bazı şeyler söylemişlerse de, bunun benzeri şeyler vardır, bazı şeyler vardır ki cahiller onu duyup ta yanlış sonuca gitmesinler diye alimler ‘bu doğru değil, bu hatalı, bu yanlış, bu zayıf’ demişlerdir.”(2) 

Ölüler İşitir mi ? Mezheplerin Görüşleri Nedir ?

Yayınlanma Manşet

Hanefîler: Hanefî imâmlarının bazılarından, ölünün işitmeyeceğine dair gelen bazı ifâdeler, meseleyi kavrayamayan birtakım insanların anladıkları gibi değildir.

Bu görüş, söylenen sözü, kabirdeki ölünün işittiğine dair yapılan ye-minin geçerli olmayacağı münasebetiyle söylenmiştir. Mesela buna dair nikâh üzerine yemin edilse, kadın boş olur. Meselenin aslı şöyledir;

XIX ve XX. Asırda Osmanlı’da Mutasavvıf Müfessirler

Yayınlanma Manşet

Murat KAYA* - Tasavvuf Dergisi 29.Sayı

Özet

XIX. ve XX. asırda Osmanlı Devletin’de yetişen mutasavvıfların ekseriyeti ilim ehli olup, medreselerde ders vermek, husûsî halkalarda ders okutmak, camilerde ve tekkelerde halka ders vermek ve muhtelif alanlarda eserler telif etmek gibi ilmî faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu faaliyetler içinde Tefsîr İlmi’nin ayrı bir yeri vardır. Bu makalede Osmanlı’nın son iki asrındaki tasavvuf erbâbının Tefsîr çalışmaları tedkik edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tefsîr, Tasavvuf, Müfessir, Mutasavvıf, Cüz, Sûre, Âyet.