Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Hz.Muaviye'ye Dil Uzatan Dinin Yarısını Yıkar

Yayınlanma Manşet

 İmam Rabbani R.a Buyuruyorlar ki

 El Mektubat-251.Mektubat

İmâm-ı Şa'bî hazretlerinin hazret-i Muaviyeyi  kötülediği yolundaki sözleri de doğru değildir. Böyle birşey olsaydı, Şa'bînin talebesi olan imam-ı a'zam Ebû Hanîfenin bu sözleri söylemesi lâzım gelirdi. İmâm-ı Mâlik , Tebe'i tâbiîndendir ve hazret-i Muaviyenin  asrında yaşamıştır. Medîne-i münevvere âlimlerinin en yükseği olduğu muhakkaktır. İşte o büyük âlim, Muaviyeyi ve Amr bin Âsı söğenleri öldürünüz der mi idi? Demek ki, onu söğmeği büyük günâhlardan sayarak söğenleri öldürmeği emr etmiştir. Onu söğmeği, Ebû Bekr ve Ömeri ve Osmanı  söğmek gibi bilmiştir.

O hâlde hazret-i Muaviyeyi  söğmek aslâ câiz değildir. İyi düşünmek lâzımdır ki; hazret-i Muaviye  bu işlerde yalnız başına değildi. Eshâb-ı kirâmın hemen hemen yarısı onunla berâberdi. Eğer hazret-i Emîr  ile muhârebe edenlere kâfir veya fâsık denirse, dîn-i islâmın yarısı yıkılır. Zîrâ dîn-i islâmı dünyaya yayan, bizlere bildiren onlardır. O hâlde, onları ancak zındık, yâni dîn-i islâmı yıkmak için uğraşan kimse kötüler.

O muhârebelerin, karışıklıkların ortaya çıkması hazret-i Osmanın  şehâdeti ile başladı. Kâtillerden kısâs istenmesi ile başladı. Talha ile Zübeyr kısâs geciktiği için Medîne-i münevvereden çıktılar. Âişe de bu işte bunlarla berâberdi. Cemel muhârebesi, hazret-i Osmanın  kâtillerine kısâs yapılmasının geciktiği için oldu. Bu muhârebelerde onüçbin kişi ve Talha ile Zübeyr da öldürüldü. Muaviye  sonradan Şâmdan işe karıştı, bunlarla birleşti. Sıffîn muhârebesi yapıldı. İmâm-ı Gazâlî diyor ki, bu muhârebeler halîfe olmak için değildi. Hazret-i Emîrin  hilâfeti başlangıcında, kâtillere kısâs yapılması içindi. Allâme İbni Hacer-i Mekkî hazretleri de, (Ehl-i sünnet böyle buyuruyor) diyor.

 

 Şimdi Soruyoruz : Ehli Tarik Olduğu İddia Edilen Habeşi Taifesi Acaba Bu İzahlardan Bir Şeyler Anlarlar mı.?