Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Şeriati'cilere Keskin bir Sorum Var

Yayınlanma Manşet

Son Pazar günü İstanbul'da Ali Şeriati hakkında büyük bir salonda toplantı yapılmış, birtakım yazarlar, ilahiyatçılar tebliğler okumuş, Şeriati göklere çıkartılmış, İslamcılık hareketinin büyük önderi olarak tanıtılmış. Şeriati'yi bir önder, bir İslam kahramanı olarak gösteren, onu alkışlayan, onu seven ve beğenen İslamcılara önemli ve keskin bir sorum vardır.

SORU: Allahın selam, rahmet ve bereketi hidayete ve Din-i Hanif'e tâbi olanlar üzerine olsun... Bundan sonra: Ali Şeraiti "İslam Şinasî" adlı kitabında "Hoda Janus-i hakikî est" cümlesini yazmıştır. Bu cümle Türkçeye "Muhammed'i Tanıyalım" adlı kitapta "Allah gerçek bir Janus'tur" şeklinde tercüme edilmiştir...

Janus nedir? Ansiklopedileri açıp baktığımızda onun, iki çehreli bir Roma putunun ismi olduğunu öğreniyoruz. Âlim olmaya lüzum yok, ilmihalini bilen her Müslüman, Yüce Allah'ın, yaratıklardan hiçbirine benzetilemeyeceğini çok iyi bilir. Şeriati, bırakın herhangi bir yaratığa benzetmeyi, kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahü Teala ve Tekaddes hazretlerini iğrenç ve menfur bir puta benzetiyor... Bu ise bir küfür sözüdür. Böyle bir söz eden zındıktır... Şeraiti hakiki=gerçek sıfatını cümlesine ekleyerek müdafaa ve te'vil imkanı da bırakmamıştır. Sayın İslamcılar, bu konuda yapabileceğiniz bir savurma varsa yapınız. Bir de sakın konuyu çaptırıp bendenize sövüp saymayınız. Çünkü bana sövmekle, hakaret etmekle Şeriati'yi temize çıkarıp aklayamazsınız.

Ek bilgiler: (1) Şeriati'nin kitapları Türkçemize bazı yerleri ayıklanarak tercüme edilmektedir. Farsçaları ile karşılaştırılırsa bu iddiamın doğru olduğu anlaşılacaktır...(2) İslam Şinasi kitabı yayınlandığı vakit nice İranlı ve İraklı Şiî uleması bu kitabı ve yazarını tenkit ve reddetmiştir... (3) Şeriati, başta Hulefa-i Râşidînin ilk üçü olmak üzere Ashabın büyük çoğunluğuna karşıdır, onları ağır şekilde tahkir etmektedir... (4) Şeriatînini nice inançları Ehl-i Sünnet İslamlığına değil, Şiîliğe de aykırıdır... (5) Diyanet yayınevlerinde Ali Şeriati'nin kitapları satılmaktadır...

Mehmet Şevket Eygi