Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Mefahim

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Eser Tanıtımları

Yüzyılın büyük alim ve velilerinden es-Seyyid Muhammed bin Alevi el-Maliki el-Haseni -rahimehullah- Hazretleri'nin Mefahim Yecibu En Tusahhah -Düzeltilmesi Gereken Kavramlar- isimli eseri.

Hasan Ali Yaşar'ın akıcı bir üslupla Türkçeye kazandırdığı eser, tevessül, şefaat, Peygamberimizin ölüp-ölmemesi, teberrük, istiğase vs. gibi konuları hadis-i şerifler, sahabe ve tabiin kavli ışığında ele alıyor ve mevzuları net bir şekilde ortaya koyuyor.

Özellikle bu tür konuları merak edenlere tam anlamıyla bir 'şifa' olan eserin Türkçe baskısı için merhum müellifin oğlu Seyyid Ahmed bin Muhammed bin Alevi el-Maliki el-Haseni Hazretleri'nin takdim yazısının dışında Hüseyin Avni Hocaefendi ve Mustafa Yiğitarslan Hocaefendi'nin de takrizleri yer alıyor.

ARAPÇA ASLINDA METNİ YER ALAN VE ALMAYAN TAKRİZ SAHİPLERİ

Kitabın Arapça aslında pek çok takriz bulunmakla birlikte kitap için yazılan çok sayıdaki takrizi müellif merhum eserin hacmini kabartmamak için eserine almamış idi. Türkçe baskıda da Arapça aslında yer alan takrizlerden seçme usulü ile bazı metinler alınmış, alınmayan takrizlerin ise sadece yazarları zikredilmiştir. Buna göre eserde takrizi yer alan ve yer darlığından alınamayan alimlerin isimleri şöyle:

1- Allame Şeyh Fakih Muhammed bin Ahmed bin Hasan el-Hazreci

(Birleşik Arap Emirlikleri Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanı).

2- Allame Şeyh Prof Dr. Tayyib Neccar

(Eski Ezher şeyhi, Sünnet ve Siret Merkezi Genel Başkanı, Uluslararası Melik Faysal Ödülü Komitesi Üyesi).

3- Prof. Dr. Şeyh Ebu’l-Vefa et-Taftazani.

4- Prof. Seyyid Ali bin Abdurrahman el-Haşimi

(Birleşik Arap Emirlikleri Müsteşarı).

5- Şeyh İmam Musa Zayfullah

(İslam Alemi Konseyi üyesi ve Çad Müslümanlarının imamı).

6- Doktor el-Haseni Abdülmecid Haşim

(Ezher Vekili ve İslami Meseleler Cemiyeti eski başkanı).

7- Rauf Şelbi

(Ezher eski vekili).

8- Seyyid Yusuf Haşim el-Rifai

(Kuveyt Meclisi eski bakanlarından, Dünya Müslüman Azınlıkları Konseyi başkanı).

9- Seyyid Ahmed el-Avz el-Medeni

(Sudan Yüksek Mahkeme Kadısı ve İfta Meclisi başkanı).

10- Muhammed Malik Kandehlevi

(Lahor Eşrefiye Üniversitesi Hadis Bölümü başkanı).

11- Hamid Miyah bin Muhammed Miyah

(Pakistan İslam Alimleri Cemiyeti başkanı ve Şeyhul İslam Hüseyin Ahmed el-Medeni’nin halifesi).

12- Abdurrahman Lahori

(Eşrefiye Üniversitesi başkan vekili).

13- Muhammed Ubeydullah el-Müfti

(Eşrefiye Üniversitesi dekanı).

14- Dr. Abdurrezzak İskender

(Karaçi İslami İlimler Üniversitesi genel sekreteri).

15- Muhammed Yusuf el-Bennuri

(Karaçi İslami İlimler Üniversitesi başkan vekili).

16- Seyyid Muhammed Abdulkadir Azad

(Pakistan Alimler Meclisi başkanı).

17- Nefis el-Hüseyni

(Şeyh Abdulkadir Raiburi’nin halifesi).

18- Muhammed Abdulgani

(Lahor Medeniye Üniversitesi öğretim üyesi).

19- Ali Esğar

(Pencap Merkez vaizi).

20- Muhammed Abdulvahid

(Pakistan Seyelküt Üniversitesi Merkez vaizi)

21- Prof. Dr. Hasan el-Fatih Karibullah

(Ümmü Derman İslami İlimler Fakültesi, Sudan)

22- Yusuf Ahmed es-Sadiki

(Şeriat Yüksek mahkemelerinde kadı, Bahreyn. İslam Alimleri Konseyi kurucu üyesi).

23- Seyyid Ahmed bin Muhammed Ziyare

(Yemen Cumhuriyeti Diyanet reisi).

24- İbrahim bin Ömer bin Ukeyl

(Ta’z beldesi Müftüsü, Yemen).

25- Şeyh Esed bin Hamza

(Zebid Alimler Konseyi reisi)

26- Şeyh Ahmed Davud

(Yemen ulemasından)

27- Seyyid Abdülhadi Acil

(Yemen ulemasından)

28- Muhammed Hazzam el-Mukremi

(Merkezi İslami Konseyi başkanı, Yemen).

29- Şeyh Ahmed Ali el-Vassali

(Zebid Vasiyet Mahkemeleri görevlisi, Yemen).

30- Seyyid Muhammed bin Süleyman

(Zebid müftüsü, Yemen).

31- Şeyh Abdülkerim bin Abdullah

(Yemen ulemasından).

32- Şeyh Hüseyin bin Abdullah el-Vassali

(Yemen ulemasından).

33- Şeyh Seyyid Muhammed Ali el-Battah

(Yemen ulemasından).

34- Muhammed Ali Mükrim

(Hadide Beldesi müftüsü).

35- Şeyh Muhammed bin Ali el-Mensur

(Sana Kenti Medreseleri Genel Müdürü).

36- Muhammed Şazeli en-Neyfer

(Tunus Şeriat Fakültesi eski dekanı İslam Alimleri Konseyi üyesi).

37- Muhammed Salim bin Muhammed

(Moritanya İslam Cumhuriyeti Yüksek Mahkemeleri eski reisi, diyanetten sorumlu bakan. İslam Alimleri Konseyi üyesi).

38- Şeyh Ebu Zeyd İbrahim Said

(Arap Edebiyatı Doktoru, Mısır).

39- Muhammed Abdülvahid Ahmed

(Vakıflar Bakanlığı vekili, Mısır ulemasından).

40- İbrahim Dusuki Mer’i

(Eski Vakıflar Bakanı, Mısır).

41- Allame Şeyh Hüseyin Mahmud

(Ezher ulemasından, Mısır).

42- Abdüsselam Cibran

(Bölgesel İlmi Meclis Başkanı ve Genel Meclis üyesi, Marakeş).

43-Allame Seyyid Faruki er-Rahhali

(Marakeş Alimler Meclisi başkanı, Fas)

44- Allame Muhammed Arabi bin Behlül er-Rahhali

(Fas ulemasından).

45- Allame Abdülaziz bin Muhammed el-Gumari.

46- Allame Habib Abdülkadir Sakkaf

(Âlimler Cemiyeti başkanı, Hadramut).

47- Haseneyn Muhammed Mahluf

(Mısır Eski müftüsü, Ezher Alimler Cemiyeti ve İslam Alemi Konseyi kurucu üyesi, Uluslararası Melik Faysal İslama üstün hizmet ödülü sahibi).

48- Allame muhaddis Abdullah Kenün el-Haseni

(Mağrip Alimler Cemiyeti genel sekreteri, Kahire’deki İslami Meseleler Cemiyeti üyesi, Arabiyye Üniversitesi öğretim üyesi, Mağrib Akademisi üyesi, İslam Alemi Konseyi kurucu üyesi).

49- Abdülfettah Abdullah Bereke

(İslami Meseleler Cemiyeti genel sekreteri, Kahire).

50- Şeyh Muhammed Senravi

(Ezherde birinci müfettiş, Feyum Emareti Din müşteşarı).

51- Ahmed Ömer Haşim

(Eski Hadis Kısmı başkanı, Zakazuk Kenti Usul-i Din bölümü dekanı).

52- Abdulgani er-Racih

(Ezher Yüksek öğretim üyesi).

53- Allame Ahmed Abdülgafur Attar

(Mekke).

54- Allame Şeyh Muhammed Fal el-Bennani

(Moritanya İslam Cemiyeti genel sekreteri, İslam Alemi Konseyi üyesi).

55- Allame Muhammed Azizürrahman el-Hakkani el-Hezarevi

(Sıddık-ı Ekber Camii imamı, Şeyh Muhammed Kandehlevi’nin halifesi, Pakistan).

56- Fakih Müfti Şeyh Muhammed bin Abdurrahman.

(Şeyh Ebubekir bin Salim’in torunlarından).

57- Allame Abdullah bin Muhammed

(Fas ulemasından).

58- Muhammed bin Ali el-Ceyşi

(İslam Merkezi başkanı, Endonezya).

İÇİNDEKİLER

Seyyid Muhammed bin Alevi'nin Hayatı

Önsöz ve Takrizler

I

TEVHİD VE ŞİRK

1. İman ile Küfrü Ayırt Etmek

a) Muhammed bin Abdulvehhab'ın tekfir hakkındaki görüşleri

b) Müslümanın Müslümana karşı tutumu nasıl olmalı?

c) Allah ile kulları arasındaki fark

d) Her insan aynı seviyede değildir

e) Allah'ın bazı sıfatlarının kullara nisbet edilmesi

f) Uluhiyet ve beşeriyet arasında 'Mecâz-ı Aklî'

g) Dilde mecaz kullanmak kaçınılmazdır

h) Tazim etmek ibadet etmek değildir

ı) Şirkin gerçek sebepleri nelerdir?

2. Hakikati Kim Temsil Ediyor?

a) Hakkın anlaşılabilmesi için önemli bir kavram; 'Bid'at'

b) Her yenilik sapkınlık değildir

c) Tasavvuf ehlinin durumu

d) Kelâm alimlerinin durumu

e) Kelâmî tartışmaların bazı sakıncaları

3. Tevessül ve Mahiyeti

a) Tevessülde bütün alimlerin kabul ettiği ölçü

b) Hz. Adem'in Peygamberimizle tevessülü

c) Tevessülün meşru olduğunu gösteren diğer rivayetler

ç) Yahudilerin Peygamberimizle tevessülü

d) Tevessül edilen kimsenin hayatta olması şart değildir

e) İbni Teymiye'ye göre tevessülün şartları

f) İmam Şevkani'nin tevessüle dair görüşleri

g) Muhammed bin Abdulvehhab'ın tevessüle dair görüşleri

h) Peygamberlere ait olan eşyalarla tevessül etmek

ı) Bir kimsenin hak ve hürmetine bir şey istemek

j) Bir kimseyle gıyabında tevessül etmek

k) Hz. Ömer'in Hz. Abbas ile tevessülü

l) Peygamberimizin kabrine gidip tevessül etmek

m) Tevessül hakkında son bir değerlendirme

n) Tevessülü kabul eden bazı alimlerin isimleri

4. Şefaat ve Yardım İstemek

a) Sahabeler şefaat talep ederlerdi

b) İbni Teymiye'nin şefaat hakkındaki görüşleri

c) Allah'tan başkasından yardım istenir mi?

d) Ashab-ı Kiram Peygamberimizden yardım isterdi

e) Öldükten sonra ruhların dünyada tasarrufu mümkün mü?

f) Allah'ın güç yetirebileceği bir şeyi başkasından istemek

g) 'İstediğin zaman Allah'tan iste' hadisi ne anlama gelir?

h) 'Benden değil Allah'tan yardım istenir' hadisinin manası

ı) Mecazi ifadeler yanlış anlaşılmaktadır

II

PEYGAMBER VE VELİLERİN ÖZELLİKLERİ

1. O Diğer İnsanlar Gibi Değildir

a) İbni Teymiye'nin kerametlere bakışı

b) Şeyh İbni Kayyım'ın ilginç bir rivayeti

c) Şeyh Mansur bin Yunus'un naklettikleri

d) Peygamberimiz cennetten yer verebilir mi?

e) Mevlid gecesinin bir özelliği var mıdır?

f) İnsanları medhetmekteki ölçü

g) Peygamberler beşerdir ama bizim gibi değil

h) Peygamberlerin üstün özellikleri

2. Bir Muhabbet Tezahürü Teberrük

a) Peygamberimizin saçıyla teberrük

b) Peygamberimizle beraberken sahabelerin hali

c) Peygamberimizin abdest suyu ile teberrük

d) Peygamberimizin saç ve sakalıyla teberrük

e) Peygamberimiz kendi saçlarını bölüştürüyor

f) Peygamberimizin teriyle teberrük

g) Peygamberimizin cildine dokunarak teberrük

h) Peygamberimizin kanıyla teberrük edenler

ı) Onun namaz kıldığı yer, ağzının değdiği kırbayla teberrük

i) Peygamberimizin el sürdüğü, ayak bastığı yerlerle teberrük

j) Peygamberimizin verdiği paraların bereketlendirdiği ev

k) Peygamberimizin minberi ve kabri ile teberrük

l) Salih insanların eşyalarıyla teberrük

m) İbni Teymiye'nin teberrük hakkındaki görüşü

n) İmam Ahmed'in teberrük hakkındali görüşleri

III

ÖLMÜŞLERİN DÜNYA İLE İRTİBATI

1. İnsan Ölünce de Yaşamaya Devam Eder

a) Peygamberlerin Berzah Hayatı

b) Peygamberler kabirde namaz kılarlar

c) Peygamberlerin bedenleri ölümden sonra çürümezler

d) Peygamberimizin berzah hayatı

e) Peygamberimiz kendisine nida edeni bilir

f) Kabir ehlinin olağanüstü halleri

g) Muhammed bin Abdulvehhab'dan kabir ehlinin halleri

2. Kabir Ziyareti

a) Kabir ziyareti meşru mudur?

b) Peygamberimizin kabrini ziyaret için yola çıkılır mı?

c) İmam Malik'in kabir ziyareti ile alakalı görüşleri

d) Hanbeli imamlarının kabir ziyareti ile alakalı görüşleri

e) Selef-i Salihin'den kabr-i Nebevi'yi ziyaret âdabı

f) Şeyh İbni Kayyım'a göre Peygamberimizi ziyaret

g) Peygamberimizin kabri deyince ne anlaşılmalıdır?

ı) Peygamberimizin kabrinde dua etmek

i) Şeyh İbni Teymiye'nin kabir ziyareti hakkındaki görüşleri

j) Muhammed bin Abdulvehhab'a göre kabir ziyareti

k) Peygamberimizin kabrine el sürmek veya öpmek

l) Peygamberimizin kabri şirkten korunmuştur

3. Tarihi Mekanların Ziyareti

a) Salih insanların yaşadığı yerleri ziyaret etmek

b) Peygamberlere ait eşyaları muhafaza etmek

c) Allah, salih insanların eşyalarına değer verir

d) Peygamberimiz önemli mekanların ismini öğretiyor

e) Sahabe, Peygamberimizin eşyalarına ihtimam gösteriyor

f) Suud yönetimi de eski eserlere ihtimam göstermekte

g) İbni Abdulvehhab'ın Yeşil Kubbe'ye dair görüşleri

4. Mübarek Gün ve Geceleri İhya Etmek

a) Peygamberimizin doğduğu gün

b) Ebu Leheb'in Peygamberimizin doğumuna sevinmesi