Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Sünnet’in Bağlayıcılığı

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Eser Tanıtımları

Pakistan’da önemli ilim adamlarının yetişmesine vesile olmanın yanısıra birçok ilmî çalışmaya da imza atan; Karaçi Dâru’l-Ulûm Medrese’sinin kurucusunun oğlu, Pakistan Baş Müftüsü, Anayasa Eski Hâkimi, ulusal ve uluslararası onlarca banka ve finans kurumunun İslamî danışmanlığını yürüten;

Pakistan ekonomisinin İslamileştirilmesi projesinde yer alan; ayrıca 43 yıldır Hadis ve Fıkıh alanında dersler veren Muhammed Taqi Usmânî’in, hacim itibari ile küçük, ama Sünnetin anlaşılmasında devasa faydaları barındıran bu kıymetli eserinin Türkçe çevirisi, her şeyden önce zihinlerde yer alması gereken sahih Sünnet anlayışını berraklaştırdığı için okuyucuya tanıtılmayı hak ediyor.

Dünya çapında bir üne sahip Müfti Muhammed Taqi Usmânî, İslam dünyasının karşılaştığı problemlerin çözümü ve İslamî ilimlerin ihyası noktasında gayret eden, talebeler yetiştiren, Urduca, Arapça, İngilizce gibi dillerde elliyi aşkın eser veren velûd bir İslam âlimidir.

Kitabın önsözünde, uzun süreden beri Hz. Peygamber’in Sünneti’ne dair temel bilgileri, Sünnet’in genel özelliklerini, Sünnet’in delil oluşunun keyfiyetini ve onun güvenirliliğinin ölçülerini ihtiva eden İngilizce muhtasar bir kitapçığa olan ihtiyacı hissettiğini belirten yazar, 1989 yılının ocak ayında Uluslararası İslam Örgütü tarafından Chicago’da düzenlenen bir konferansa “Sünnetin Delil Oluşu” hakkında bir tebliğ sunmak için davet edildiğinde, bu ihtiyacı gidermek için bir fırsatın oluştuğunu ve konferansta istenenden daha ayrıntılı bir tebliğ hazırlayarak bu kitabın doğmasına vesile olduğunu ifade ediyor.

Bu kitap, Hz. Peygamber’in Sünneti’nin mahiyetini, O’nun Sünneti’nin, gelecek bütün nesiller de dâhil, tüm Müslümanlar üzerinde nasıl bir bağlayıcılığa sahip bulunduğunu gözler önüne sermektedir. Yine Kur’ân-ı Kerim tarafından Sünnet’e verilen konumun ne olduğunu ve geçmiş ümmet âlimlerinin Sünnet’i koruma yolunda ne gibi tedbirler aldığını öğrenmek isteyen genel okuyucu kitlesine hitap etmekte ve gerek İslam hukukunun kaynağı, gerekse bütün Müslümanlar için günlük hayatlarında “bir kılavuz kaynak” olarak Sünnet’in gerçek konumunu anlamaya yardımcı olmaktadır.

Mütercimin;

“Sünnet’in Bağlayıcılığı adıyla çevirdiğimiz elinizdeki bu eser, Hadis ve İslam Hukuku sahasında yetkin Pakistanlı bir müellifin kaleminden çıkmıştır. Bu eserde Prof. Dr. Muhammed Taqi Usmânî, Hz. Peygamber’in Sünneti’ne başvurmadan Kur’ân’da yer alan pek çok ibadetin “Allah’ın murad ettiği şekilde” tatbik imkânının olmadığını, Kur’ân kendi dilleriyle inmesine rağmen Ashab’ın “Kur’ân’ı anlamak ve uygulamak için” Nebevî açıklamalara ihtiyaç duyduklarını, buna göre sözkonusu nebevî açıklama ve uygulamalara Ashab’dan sonraki nesillerin ve bizim daha ziyade ihtiyacımız olduğunu, bunun için de Sünnet’in gelecek nesiller için bir şekilde muhafaza edilmiş olması gerektiğini Kur’ân’dan ve İslam tarihinden yeterince örnek vermek suretiyle delillendirmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’e itaatin gerekliliği, Sünnet’in dindeki yeri ve Kur’ân’ı anlama ve uygulamadaki vazgeçilmez önemini, Sahabeden başlayarak Tabiîn ve Tebeü’t-Tabiîn döneminde Sünnet’i koruma noktasında yapılan çalışmaları “özet halinde” vermektedir. Bu bakımdan dün olduğu gibi bugün de dinî tartışmaların odağında yer alan Sünnet’in dindeki yeri ve değeri konusunda özet bilgi edinmek isteyen okuyucuya bu eser yararlı olacaktır” ifadelerine biz de gönülden katılıyor ve Sünnet sahasında okuma yapacak kişilere bu kitabı mutlaka okumalarını tavsiye ediyoruz.