Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Kelam İlminden Konuşan İlk Sahabeler

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma İktibaslar

İmam Eşarinin Kelâm İlminden Bahsetmesi Ve Telifte Bulunmasından Önce Bu Konuda İlk Defa Ashabın Konuştuğu

Şeyh el-Emir, el-Cevhere haşiyesinde İmam Ebû Ali el-Yûsî'den şu bil­giyi nakleder:

Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'nin kelâm ilminin kurucusu oldu­ğu hususu şöhret bulmuştur. Oysa durum gerçekte böyle değildir. Aksine Ömer b. Hattâb ve Enes bu konuda konuşmuş olup İmam Malik de daha Eş'ari doğmadan bu hususta bir .risale yazmıştır.

Şeyh İllİş Fetâvâ'sında, kelâm ilminin kurucusuyla ilgili olarak verdiği bir cevap sırasında şöyle der:

Uygun olan görüş, k e 1 a m 'm Kur'anî bir ilim olduğudur. Çünkü bu ilim, akaid (inanç esasları), peygam­berlik ve vahye dayanan bilgilerin anılması suretiyle Allah'ın Kelamı'nda geniş şekilde ele alınmıştır (1,13).

Hâfız Suyûti Cem'ul-ceyâmi'e yaptığı nazmın şerhinde Ebü'l-Velid el-Bâcî'den şu nakilde bulunur:

İbn Ömer kaderi inkâr edenlerle taştışarak on­lara karşı hadisi delil olarak ileri sürdü, İbn Abbas da Hâricilerle tartıştı.

Derim:

Kim Beyhaki'nin el-Esmâ ve's-sıfât adlı eserini gözden geçirir­se, kelâmın eski bir ilim olduğu ve Hz. Peygamber, ashap ve tabiin büyükle­rinin bu konuyla ilgilendikleri hususunda şüphesi kalmaz