Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

13-Ashabı Kiram arasında tahaddüs etmiş olan bazı münazaaların ledünniyyat

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Sahabe Hakkında ki Nezih İtikadımız

* Ashabı zevil'ihtiram, İslâmiyet sayesinde cahilane ısabiyyetten kurtulmuş, en yüksek ahlâk ile ittisaf etmiş, arakrında pek samimî bir din kardeşliği vücude gelmişti. Bu halin pek nezih tecelliyatı daima göze çarpmaktadır.

 

14-Ashabı Kiramın ve sair Eazimi ümmetin ihraz etmiş oldukları riyaseti Amme makamı

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Sahabe Hakkında ki Nezih İtikadımız

* Malûm olduğu üzere bir yurdda yaşayan, menfaatları, gayeleri müşterek bulunan bir cemiyetin, bir millet efradının bir intizam ve itilâ dairesinde yaşayarak varlıklarını başkalarına karşı müdafaa ve muhafaza edebilmeleri için bir hükümet teşkilâtına ihtiyaçları vardır. Bu hükümet makamını ihraz eden ve fevkinde hükümet azası bulunmayan zat, amme riyasetini hâiz bulunmuş olur.

16-Ashabı kiram ve bilhassa Hazreti Muaviye hakkında başlıca kütübi islâmiyenin hüsni şahadeti ve eazimi ümmetin nezih kanaatleri

Meknûn tarafından yazıldı.. Yayınlanma Sahabe Hakkında ki Nezih İtikadımız

(1) (Kur'anı mübîn): Allah Taalâ Hazretleri kitabı kerîminde bütün ashabı kiramı sena ediyor. Muhammed Allanın peygamberidir, onun yanında bulunanlar kâfirlere karşı pek şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Onları rükû' ve sücûd halinde görürsün, onlar Allah Taalâdan fazl-ü ihsan isterler...»