Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Ehl-i Sünnet İnancı ve Tarihsellik

Yayınlanma Manşet

Ebubekir Sifil Hocaefendi | İslam’ın ilk yüzyıllarında ortaya çıkan ve İslamî ilimlerin hemen bütün dallarında kendisini hissettiren “fırkalaşma” olgusu, tarih içinde olduğu gibi bugün de varlık ve etkisini muhafaza etmektedir. Geçmişte bu hareketler Haricîlik, Mu’tezile, Mürciîlik… şeklinde kendisini ifade etmişti; bugünse daha başka isimler altında fırkalaşmalar devam ediyor.

Tarih içinde “Sünnî duruş”un nasıl her sürecin/akımın gündemine ilişkin canlı ve dinamik bir söylemi var idiyse, günümüzde de Ehl-i Sünnet olmanın, İslam’ın “güncel” problemleri karşısında bir anlam ve özgünlüğü bulunmalıdır. Bu alanda yapılması gereken tesbitler, hem Ehl-i Sünnet olarak bizleri, tarihte kalmış, hiçbir güncelliği bulunmayan meseleleri “Ehl-i Sünnet akidesini öğrenmek” adına tekrar etme ve bu suretle adeta “sanal” bir dünyayı yaşatma anlamsızlığından uzak tutacak; hem de çağdaş dünyanın aktüel meseleleri karşısında etkin ve dinamik bir duruş sergileme yeteneğine kavuşturacaktır.

Sünnetin Otoritesi

Yayınlanma Manşet

Ebubekir Sifil Hocaefendi - Vuslat Dergisi 2007

İslam’ı ve Müslümanlar’ı tarihsel düşman olarak bellemiş bulunan Batı’nın, bu düşmanı ortadan kaldırmak veya en azından etkisiz hale getirmek için tarih boyunca çeşitli yöntemler kullandığını, bu durumun günümüzde de aynen devam ettiğini ayrıca belirtmeye gerek yok.

Haçlı seferleri, fiilî işgaller, sömürgeleştirme, misyonerlik faaliyetleri ve nihayet Oryantalistler’in gayretleri, Batı’nın İslam’ı çökertme emelini gerçekleştirmek üzere uygulamaya koyduğu yöntemlerden belli başlılarıdır.

Hz. Muaviye Eleştirmeni Karaman, Laik-Liberal Modelleri de Kritik Eder mi!?

Yayınlanma Manşet

Burak Ertürk | Hayrettin Karaman, Hz. Muaviye’yi tenkit konusu yapmayı alışkanlık haline getirdi. Son yazılarından birinde de (27.02.14) yine meşhur tavrını tekrarlamış. Bu kez, bu sahabiden itibaren “ısırıcı saltanatın başladığını, bu düzende devleti yönetenlerle onlara uyum gösterenlerin sahih İslâm’dan saptıklarını” söylemiş.

Biz, Karaman hakkında kalem oynatırken, gerek tecrübesine ve gerek birikimine bakarak ihtiyatlı olmayı ve haddi aşmamayı bir prensip olarak akılda tutuyoruz ama ne yazık ki Karaman Hoca aynı titizliği göstermiyor. Bizim kadar onun da dikkat etmesi gereken husus ‘boyundan büyük laflar etmemek’tir ama görülen o ki Hoca, -yazıyı okursa tabirimi mazur görsün- boyundan büyük laflar etmekte bir beis görmüyor.

Ebû Yûsuf'un el-Emâlî'si Çıkarsa Büyük Olay Olur !

Yayınlanma Manşet

[1] Münhasıran İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve ‘’Hadis’’ bağlamında araştırma yapanlar için bazı –aslında açmaz olmayıp, açmaz gibi yansıtılıp da hakikatte sûnî bir tartışma ve hevâya bağlı bir kuruntudan ibaret olan- açmazları aşabilme noktasında ufukları aydınlatabilecek öneme hâiz bir eser… Üzerine çokça yazılıp-çizilen ve dahi çok söz söylenen fakat günümüze, başka eserlere iktibas edilmiş pasajları dışında ulaşmamış olan ama bir yerlerde bulunma yani ulaşılabilme ihtimali hala var olan, bu bakımdan ilgililerin heyecanını sıcak tutan bir eser.

İmam Ebû Yûsuf Rahimehullâh’ın Kitâbu’l-Emâlî’si... İmam Muhammed için Kitâbu’l-Asl ne ise, İmam Ebû Yûsuf için de Kitâbu’l-Emâlî o'dur.