Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Ehl-i Sünnet'i Sorgulayanlar Yöntem Mi Değiştiriyorlar ?

Yayınlanma Manşet

A.Yücel Karakoç | Korkutucu bir şey değil aslında Ehl-i Sünnet’i sorgulamak. Bu sorgulama kötü niyetle, kem gözle ve at gözlüğüyle yapılmadıktan ve usul zeminine oturtularak yapıldıktan sonra bundan olumsuz bir şey çıkmaz. Ehl-i Sünnet, kendi içerisinde tutarlı ve sağlam bir yapıdır. Arayan, bahsettiğimiz ölçüde kaldığı müddetçe, kendisini tatmin edecek cevabı yine bu yapı içerisinde muhakkak bulur.

Lâkin birileri için çalışılıyor, bazı projelerin adamlığı yapılıyor, fâsid bir misyonla hareket ediliyorsa bundan rahmânî bir sonuç beklemek akılsızlık ve insafsızlık olur. Ehl-i Sünnet’i sorgulayanlar aklını bu müfsid şahıslara kiraya verip de böyle bir sorgulama içerisine giriyorlarsa Ehl-i Sünnet’in argümanları onların bid’âtini ve küfrünü artırmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Hidâyet, dalalet ve helaktan, şüphe ve basîretsizlikten ALLAH Azze Ve Celle’ye sığınanlaradır. Selâm, hidâyete tâlip olanlaradır.

Fethu’l Bârî’den Haber-i Sıfatların Mânâlarıyla İlgili Alıntılar

Yayınlanma Manşet

İktibas : İbn Hacer el-Askalânî’nin Allah’ın İsim Ve Sıfatlarının Tevkîfiliği İle İlgili Görüşleri

İstivâ müteşâbihtir, mânâsı Allah’a tafvid edilir.[4]

Ehl-i Sünnet yed sıfatının uzuv olmadığında ittifak etmişlerdir.[5]

Allah’ın saht’i ve hayâ etmesi; “Allah’ın haktan hayâ etmemesi hakkın söylenmesi konusunda hayâ etmekle emretmez” demektir.[6]

Allah zâtıyla arştadır, itikâdı yanlıştır.[7]

“Yedi grup insanı Allah gölgesinde gölgelendirir” hadisindeki gölge; Allah’a o makâmın yüceliğini ifade için nisbet edilmiştir.[8]

Hacer’in Allah’ın yemîni olması, asla Allah’a uvuz nisbeti mânâsında değildir.[9]

“Allah’ın sûreti vardır, bizim sûretimize benzemez” demek, yanlıştır.[10]

Dıhk (gülme) beşer için kullanılan mânâda değildir ve bu mânânın Allah’a nisbeti de câiz değildir.[11]

İslam Tarihini Değerlendirmede Önemli Ölçüler

Yayınlanma Manşet

Kaynak : Şeyh Salih Ekinci K.s Hazretleri - Sahabe Dönemi Adlı Eseri

Burada, İslâm Alimlerinin önde gelenleri ve muhakkik alimlerin tesbit etlikleri, İslâm Tarihini değerlendirmede dikkat edilmesi gereken bir kaç noktayı zikredip, bu kitapta bunların ışığında hareket edeceğiz.

Zikredeceğimiz bu noktalar İslâm Tarihini değerlendirmedeki en önemli ölçülerdir. 

Ölmüş Bir Velînin Bir Çok Tasarrufta Bulunduğu Doğru mudur?

Yayınlanma Manşet

* İddia kısmı günümüz bidat ehlinden abdulaziz bayındıra aittir.cevap kısmı ise hüseyin avni hocaefendiye aitti

İddiâ: Ölmüş bir velînin bir çok tasarrufta bulunduğunu, yani daha birçok iş çevirebildiğini ifade ettiniz. Bu konudaki dayanağınız nedir?

Mürîd: Bir velî ölünce rûhunun kınından çıkmış bir kılınç gibi olduğunu söyleyen bazı büyük âlimler var.

İddiâ: Ama her şeyi bilen Allah’ın kitâbında bunun böyle olmadığına dâir açık âyetler vardır. (sh: 13)