Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

XIX ve XX. Asırda Osmanlı’da Mutasavvıf Müfessirler

Yayınlanma Manşet

Murat KAYA* - Tasavvuf Dergisi 29.Sayı

Özet

XIX. ve XX. asırda Osmanlı Devletin’de yetişen mutasavvıfların ekseriyeti ilim ehli olup, medreselerde ders vermek, husûsî halkalarda ders okutmak, camilerde ve tekkelerde halka ders vermek ve muhtelif alanlarda eserler telif etmek gibi ilmî faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu faaliyetler içinde Tefsîr İlmi’nin ayrı bir yeri vardır. Bu makalede Osmanlı’nın son iki asrındaki tasavvuf erbâbının Tefsîr çalışmaları tedkik edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tefsîr, Tasavvuf, Müfessir, Mutasavvıf, Cüz, Sûre, Âyet.

Asıl "Râbıta Şirktir" Diyenler Müşriktir…

Yayınlanma Manşet

Besmele, hamdele, salat ve selamdan sonra..

Hâlis Mü'minler olan muteşerri' Tasavvuf ve Tarikat yolcularını şirkle itham eden ve rabıta amelini işleyen ehl-i îmânı müşrik olmakla yaftalayan asrın Hâricîleri türetildi. Râbıtanın şirk olduğuna dair, delâletleri kat'î veya zannî ne bir ayet ne de sahih yahut zayıf bir hadis getiremeden bu çirkeflikleri sergilemektedirler.

Yaptıkları sadece müşrikler hakkında başka meseleler için gelen nasları bulup rabıtayı onlarda söylenenlere kıyas etmekten ibarettir. Kıyasın ameli meselelerde hüccet olduğu, Ehl-i Sünnet'in Cumhuruna göre -ki hamdolsun bizler de onlardanız- kabul edilse bile, Zâhiriyye mezhebince reddedilmektedir. Akîdede ise kıyas -ancak zan bildirmekte olduğundan- hiçbir Ehl-i Sünnet âlime göre delil olmaz. Böyle bir kıyası akîdede bile delil alıp onunla Müminleri şirkle suçlamak gibi delilik yahut cahillik veya sapıklık ancak bu Yeni Haricilerin şanı olsa gerektir. 

İftiraların Merkezindeki Büyük Veli : Mevlana K.s

Yayınlanma Manşet

İhsan Şenocak Hocaefendi | İslam tarihinde meydana gelen fikri ya da içtimai krizlerin oluşum safhalarında etkin olarak yer alan zındıklar müslüman kimliği altında, özellikle nüfuz sahibi alimlerin metinlerini tahrif etmiş sonrada onlar üzerine tekfir içerikli reddiyeler yaz(dır)mışlardır. Böyle bir usul benimsemelerinin arka planında, insanları onların adlarıyla sapıklığa sürüklemek ve sevenlerinin zihinlerinde şüpheler uyandırmak vardır.

Ölülere Telkin Vermek

Yayınlanma Manşet

Selefi görüşü üzere olduğunu idda edenler, ölülere telkin vermeyi kabul etmezken, Selefi görüşü üzere olduğunu idda edenlerin görüşlerinin kaynaklarından biri olan büyük imamız ve şeyhülislam dedikleri İbn Teymiyye, ölülere telkin vermeyi kabul ediyor. İbn Teymiyye, konu ile ilgili bir hadisin zayıf olduğunu söyledikten sonra şöyle diyor:

(Bununla birlikte, eski Şam âlimlerinden bazıları, onu hem nakletmişler, hem de uygulamışlardır. Bundan dolayı, gerek bizim arkadaşlarımızın çoğunluğu, gerek başka birçokları, ölüye telkin vermeyi müstehab saymışlardır.)